OTHER WORKS > STYROBOTS

styrobot
styrobot

polystyrene packing waste, sizes of styrobots range from 16 inches to 22 ft